top of page
50.jpg

עיר מקלט

 

 

"העיר, כרעיון וכמעשה, עמדה במרכז מחשבתם של הוגים פוליטיים רבים. החל מאפלטון והפוליס היוונית וכלה בפילוסופיה הנכתבת במקומות שונים בעולם בימים אלה ממש. העיר, בשל הריבוי, המגוון והאופי הפתוח והבלתי נתון מראש המאפיינים אותה, נתפסת כמקומו של "הפוליטי", דהיינו, כאתר המרכזי שבו בני אדם נפגשים, פועלים ויוצרים מחד גיסא , אך גם כמקום שבו נחשפים המתחים, ההפרדות והעימותים מאידך גיסא..."

מתוך סיליבוס קורס בפוליטיקה, תאוריה ועיר

בצלאל

שלושת המונחים שעמדו בבסיס הדיונים, תאוריה, עיר ופוליטיקה, הצביעו על ניסיון חיבור בין מושגים מופשטים המתקיימים במרחב פיזי. 

בעבודה זו, נבחנו היחסים בין החברה ליחיד במצב שבו היחיד פוגע ביחיד אחר תוך הפרת כללי החברה וערכיה, זאת תוך בחינת אחריות החברה כלפי יחידים אלו. כמו כן נבחנו חלופות בה החברה יכולה לפעול כדי לתקן מצבים אלו. שתי החלופות הן הפנאופתיקון מחד ועיר המקלט מאידך.

בחרתי להביא שתי דוגמאות אלו בשל הדמיון הראשוני ביניהם כמרחבי חברות משמעת ויעודם המשותף לכאורה של שני המרחבים ככלי לתיקון אישי וחברתי, תוך הרחקת הפושע מהחברה הכללית לסביבה סגורה וממשמעת.

העבודה הוכנה במסגרת לימודי תואר שני במסלול לעיצוב אורבני, בצלאל.

bottom of page