top of page

עין פרת

קמפוס

2017

ציפורי, ירושלים

תחרות מוזמנים לתכנון קמפוס למדרשת עין פרת ביער ציפורי.

האתר ממוקם ביער ירושלים ושוכן במערב העיר על ציר שתחילתו בהר הבית, והוא חוצה את הר הרצל ויד ושם.

 

מדרשת עין פרת מציעה תכניות לימוד והעמקה מכל גווני הקשת הישראלי להעמקת הזהות הישראלית – יהודית. 

כחלק מתכנון הקמפוס, המדרשה בקשה הצעה לתכנון בית מדרש ישראלי – יהודי חדש.

תכנון בית המדרש מתבסס על פרשנות למדרש על תנורו של עכנאי ממסכת בבא מציעא נט, עמ' ב'.):

"קירות בית המדרש עדיין מטין ועומדין", ניצבים זה מול זה ומעליהן נפרשת יריעת בטון.

הקירות יאהילו על המרחב ויאכלסו שתי ספריות אחת של קודש ושניה של חול, זה מול זה מתוך כבוד הדדי, בית המדרש פתוח למזרח ומערב ובמרכזו מרחב דו מפלסי בהשראת בתי כנסת עתיקים.

בתפילת יום הכיפורים הופך בית המדרש למעין אוהל הנצב ביער ירושלים.

bottom of page