top of page
Tapoah cam1 lores.jpg
sketch 1 lores.jpg
sketch 2 lores.jpg

תפוח

מתחם מגורים

2017

הפרויקט התבסס על מגרש ותב"ע נתונה שאפשרה בנית דגם חד משפחתי. המזמין ביקש לבצע שינוי תב"ע לבניית דגם דו משפחתי ללא שינוי גודל המגרשים. 

הדגם פותח באופן אנכי לטובת שתי יחידות דיור זו מעל זו, כל יח"ד כוללת חצר. 

בוצע עיצוב ועידון של מסת נפחי הבניה, תוך שימוש בדרוג בין הקומות, משחק במישורי וגווני האבן ושילוב בטון חשוף ופלדה. 

עיצוב הפרויקט שימש השראה למתכננים נוספים בסמיכות למתחם.

sketch 4 lores.jpg
sec 1 lores.jpg
sec 2 lores.jpg
plan 2 lores.jpg
plan 1 lores.jpg
detail 1 lores.jpg
detail 2 lores.jpg
bottom of page