top of page
20181225_084130 lores.jpg
scan55.jpg

משואות יצחק

תב"ע

2019

גוש עציון

התוכנית כוללת את אתר משואות יצחק הישנה, אשר היה אח מארבעת ישובי גוש עציון שנפלו ב 1948. מורדות השטח הפונות מערבה.

ניתוח האתר הוביל להחלטה תכנונית על פיה ישומרו שליש מהשטחים החקלאיים הקיימים כיום ומשמשים לכרמים ומטעים. זאת במקביל לשימור חורש קיים.

הבינוי של השכונה צופף לחלק העליון של המורדות המערביים לאורך תוואי דרכים המותאם לטופוגרפיה.

במעלה הגבעה, סביב שרידי משואות יצחק ימוקמו אתר מורשת ומוקדי תיירות ונוף אשר ישתלבו בחורש ובמעינות של , האתר.

צוות התוכנית כולל יועצי תיירות ושימור.

משואות יצחק.gif
Plan_M_Isaac-Model.jpg
שפת רחוב.jpg
Binuy_M_Isaac-Model.jpg
חתך 1-1.jpg
חתכים-2.jpg
bottom of page