top of page
תמונה.jpg
scan309.jpg
scan312.jpg
scan311.jpg
scan307.jpg

קדם ערבה

שלד ותב"ע

2019

מגילות

תכנון קדם ערבה מתבסס על שלושה נדבכים: אתר-אקלים-קהילה.

האתר: רמה צרה ליניארית מוקפת בתרונות.

אקלים: צחיח, סופות חול, טמפרטורות חום קיצוניות ועוד.

קהילה: תכנון יישוב בעל אופי קהילתי סביב מרחבי שהיה ציבוריים משותפים תוך מתן העדפה לתנועת הולכי רגל על פני תנועת כלי רכב.

השלד בנוי על רשת צפון-דרום המותאמת לתוואי השטח ומאפשרת החדרה של זרימת אויר.

קיימת הפרדה בין מערך התנועה לרכב ובין תנועה מוצלת להולכי רגל. לאורך ציר הולכי הרגל ממוקמים השטחים הפתוחים של הישוב.

הישוב מתוכנן ל 400 משפחות, כולל תמהיל של מגרשים חד משפחתיים, דו משפחתיים ובניה סמי רוויה.

צוות התוכנית כולל צוות יועצים רחב לרבות יועצי סביבה, הידרולוגיה וקרקע.

Kedem_arava_GIF.gif
Kedem-Arava_GIF-02.gif
קדם ערבה תמהיל.jpg
Binuy_South.jpg
bottom of page