top of page
0 lores.jpg
sketch lores.jpg
11 lores.jpg
plan 1 lores.jpg

בית בני עקיבא

המזמין ביקש לתכנן מקום שייתן מענה הן לצרכי ההנהלה ובעיקר, לרוחה של התנועה כתנועת נוער המחוברת לעשיה בשטח.

הפרוייקט החל בבחירת אתר מתוך מגוון מקומות אפשריים. בחירת המגרש הספציפי נבעה הן מהזמינות והמיקום במרכז ירושלים והן מתוך הרצון לחבר בין אנשי ההנהלה לפעילות השוטפת של התנועה בסניפה המרכזי בירושלים.

המשרד היה שותף להגדרת הפרוגרמה ולהובלת מהלך מול העיריה על מנת לאפשר בניה בפועל על בסיס תב"ע קיימת. הוחלט שהמבנה יישאר בן שתי הקומות על מנת להשתלב בצביון הקיים של שכונת ניות.

במבנה ישנן מערכות תנועה פתוחות המעודדות מבט ומפגש והוא כולל שיפוץ מבנה קיים ותוספת מבנה חדש. 

plan 2 lores.jpg
detail lores.jpg
697_ZAV_DOWN_FINAL_A001_3500 lores.jpg
13 lores.jpg
1 lores.jpg
bottom of page