top of page
IMG_0448 lores.jpg
Site.jpg
Site_02.jpg

אלון שבות-התחדשות עירונית

תב"ע

2019

גוש עציון

בצמוד למרכז השכונה החדשה באלון שבות, ממוקם מגרש למרכז אזרחי אשר כולל כיום מבנה ספריה, מגרש ספורט ומבנה מסחרי ישן.

האזור חפור ונמוך ממרכז השכונה ומהווה מפגע חזותי ותכנוני.

התכנון כלל חלופות רבות. החלופה שנבחרה על ידי המזמין:

מציעה תוספת של כ 1,500 מ"ר למסחר במרכז שטח התוכנית לאורך הרחוב, תוספת של ארבעים יח"ד לדיור בקהילה לטובת דור המייסדים של הייושב, ותוספת שבעים יח"ד חדשות.

 

התכנית הותירה את מגרש מבני הציבור בשטחו תוך מתן אפשרות לתוספת שטחי ציבור בעתיד, התכנית מאפשרת הוספת קירוי למגרש הספורט הקיים. 

מצב קיים.jpg
Alon_Shvut_01-lores.gif
Alon_Shvut_03-lores.gif
R_02.jpg
Plan.jpg
R_01.jpg
bottom of page